Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

.1. Reservatie :

Men kan per e-mail of telefonisch reserveren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd en is pas dan definitief.
2. Annulatie :
Bij aanhoudend slecht weer is annulatie mogelijk tot 24 u voor levering. Bij alle andere annulaties zal aan de huurder 50% van de totale huursom aangerekend worden. Wij mogen ten alle tijde het springkasteel annuleren, als ons inziens de weersomstandigheden te slecht zijn om het springkasteel te plaatsen. Bijvoorbeeld zware regen of hevige wind -> vanaf 5 beaufort of harder. Wij willen ook enkel dat de kinderen er een volle dag van kunnen van genieten.
3. Betaling :
Bij in ontvangst name van het gehuurde materiaal, dient de volledige huurprijs alsook de waarborgsom (in contanten) betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum, behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.
4. Levering :
De springkastelen worden door ons geleverd en weer afgehaald. Het tijdstip van levering/afhaling is af te spreken. De huurder of diens gemachtigde dient aanwezig te zijn bij levering en plaatsing. Elk oponthoud bij levering en plaatsing wordt aangerekend aan 10 euro per begonnen kwartier. (bv. ontruimen garage om de doorgang naar de tuin mogelijk te maken.) Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte is. In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
5. Ondergrond :
Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras of zand) geplaatst worden, volledig vrij met een ruimte van minimum 1 meter rondom het kasteel. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers, beton,...) dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventuele schade die daaruit volgt. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige en scherpe voorwerpen (o.a. stenen, glas,...) voorkomen.
6. Plaatsing :
Voor plaatsing hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte. Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden. De motor mag niet afgedekt worden en de luchttoevoer moet gestrekt blijven. Gelieve 1 meter vrije ruimte rondom het springkasteel te voorzien. Er wordt bij plaatsing/ophaling gevraagd om 1 persoon te voorzien om eventueel te helpen, zoniet wordt een meerprijs van 25 euro aangerekend. Op deze manier kunnen wij de verhuurprijzen laag houden.

We merken dat er jaar na jaar minder respect is voor onze springkastelen. Zo horen confetti en snoep(papiertjes) niet thuis in het springkasteel.

Indien het springkasteel nat is en/of vuil bij ophaling zijn we vanaf heden verplicht om de helft (dus 50 euro) in te houden van de waarborg wegens 'schoonmaakkosten'. Wijzelf zijn een aantal uren bezig om het springkasteel terug droog en proper te krijgen. Iedereen heeft graag bij levering een droog en schoon springkasteel bij hun feest.

We hopen op jullie begrip, we hebben in het verleden niet altijd consequent de waarborg gevraagd bij levering. Hélaas moeten we dit nu herbekijken, want het loopt de spuitgaten uit anders.

7. Elektriciteit :
De huurder voorziet een verlengkabel met aarding (230V - 16A) tot aan de achterkant van het springkasteel.
8. Veiligheid :
Het springkasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene.Het is verboden om op muren te klimmen, hangen en naar beneden te trekken. Het is verboden om te eten, drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen,... op het springkasteel te brengen. Het kasteel mag niet met schoenen betreden worden. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen. Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter het kasteel aan de ventilator komen en het kasteel aflaten. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd.
9. Wat te doen bij regen :
Het springkasteel moet gans de huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen). Motor nooit afdekken. Indien het springkasteel niet opgeblazen en open blijft liggen bij regen sijpelt het water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.
10. Wat te doen bij hevige wind en/of onweer:
De maximale windkracht die het gebruik van het springkasteel toelaat is 4 Beaufort (38km/uur). Enkel bij hevige rukwinden moet het kasteel afgelaten worden: eerst het water laten aflopen en dan pas aflaten, vervolgens torens en muren naar binnen plooien om dan het springkasteel in twee te plooien zodat het water niet in het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en elektriciteitskabels af en leg deze op een droge plaats. Na de storm dient het kasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen.
Kortom: Bij (aankomende) hevige windstoten, stormwind, (aankomend) onweer - in welke mate dan ook -, het springkasteel onmiddellijk ontruimen en blower uitschakelen. De muren en torens naar binnen plooien en het springkasteel dubbelvouwen zodat er niet te veel water kan inlopen. Voor twee personen is dit een werk van slechts enkele minuten. Neem nooit risico's en neem tijdig jullie voorzorgen. Door de klimaatverandering nemen uitzonderlijke weersomstandigheden toe.
=> 9+10: In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, onweer ... staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade.
11. Schade of defect :
Bij schade of defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0472/018885. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.
12. Verantwoordelijkheid :
De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de bewaking, bewaring en goede werking van het gehuurde materiaal. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik. Bij schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. Het gehuurde materiaal blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is verboden het springkasteel verder te verhuren!!
13. Aansprakelijkheid :
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw. De huurder is dus verantwoordelijk voor alle schade of letsel aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
14. Klachten :
Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.
15. Betwistingen :
Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.
16. Aanvaarding :
Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden, die ook terug te vinden zijn op onze website.Ten slotte: Onze springkastelen zijn gemaakt voor kinderen, niet voor volwassenen.